برگزاری کلاس های تقویتی

نقاشی(طراحی-مداد رنگی-سیاه قلم-آبرنگ)

تثبیت مطالب سال قبل و آموزش مطالب سال آینده 

ریاضی و املا پایه اول

ریاضی چهارم و پنجم و ششم

قرآن جهت آمادگی در مسابقات  مدرسه ای واستانی